fbpx

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Консулт Трейд 2003 ООД, ЕИК 131059752, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Станислав Доспевски № 49, ет. 3, действащo под търговското наименование Organic Life Tree, наричано по-надолу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-надолу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия на адрес organiclifetree.com.

1. Данни за доставчика

1.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: КОНСУЛТ ТРЕЙД 2003 ООД
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Станислав Доспевски 49 ет.3
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Боян Магесник № 26
 • Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Боян Магесник № 26, тел.: 02 / 987 69 85
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 131059752
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131059752

 

2. Характеристики на платформата

2.1. Organic Life Tree e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://organiclifetree.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за запаметяване на информация за поръчки;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата organiclifetree.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез абонирането на онлайн бюлетин;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Organic Life Tree, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Organic Life Tree в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

2.2. Доставчикът на сайта organiclifetree.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

2.3. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките на адрес https://organiclifetree.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на платформата.

2.4. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Organic Life Tree се задължава да организира доставката до Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата.

2.5. Потебителите заплащат на Доставчика на платформата Organic Life Tree възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата Organic Life Tree. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителя за правилната цена на продукта, който има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

2.6. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

2.7. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

2.8. Всички цени, публикувани на сайта organiclifetree.com са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

 

 3. Регистрация за използване на organiclifetree.com

3.1. За да използва Organic Life Tree за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Потребителя.

3.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

3.3 С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

3.4. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителят поръчка по електронна поща и между него и Доставчика възникват договорни отношения. Създава се регистрация на Потребителя единствено след неговото изрично съгласие.

3.5. При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

4. Стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

4.1.1. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Organic Life Tree, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

4.1.2. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на финализиране на поръчката.

4.2. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките по следната процедура:

 • Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата.
 • Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката;

 

5. Съдържание на договора

5.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

5.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

5.3. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

5.4. По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

5.5. В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Потребителят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика и техните цени, когато не се предлагат в комплект една с друга.

 

6. Клаузи, които се прилагат спрямо Потребителите на сайта organiclifetree.com

6.1. Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията на organiclifetree.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

6.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в платформата Organic Life Tree.

6.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се посочва от Доставчика в профила на всяка стока в платформата Organic Life Tree.

6.4. Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките и начина на плащане при сключване на договора за покупко-продажба.

При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

 • начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;
 • да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;
 • да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;
 • да отказва “Ценовата защита”, в случай, че Ползвателят се позове на нея.

6.5. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се могат да бъдат намерени в Общите условия и в информацията, предоставена на Потребителя на сайта и преди сключване на договора.

6.6. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й преди сключването на договора за покупко-продажба.

6.7. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

6.8. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

7. Изпълнение на поръчката

7.1. Срокът на доставка на стоката се определя за всяка поръчка поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика. Сроковете на доставка зависят в голяма степен от транспортната фирма, която ще осъществи доставката, и местоположението на адреса за доставка на Потребителя, затова Доставчикът не може да се ангажира с точни срокове за доставка, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в най-кратки срокове.

7.2. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 7 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта organiclifetree.com.

7.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага в момента на поръчката с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя. В тези случаи Потребителят заявява дали да му бъдат възстановени платените от него суми или е склонен да изчака за доставката на поръчаните от него стоки, като в този случай Доставчикът не поема отговорност за сроковете на доставка. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.

7.4. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

7.5. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

7.6. В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените тук дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.

7.7. Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение след определения срок за доставка.

7.8. За продукти на индивидуална или обща стойност от 8 лева или по-малко Доставчикът може да откаже да приеме поръчката. В този случай Потребителят бива уведомен чрез съобщение в платформата и бива възпрепятстван от възможността да извърши поръчка. За да извърши поръчката, Потребителят следва да добави продукт или продукти, чиято обща стойност е минимум 8 лева.

7.9. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

7.10.  Всяка поръчка до адрес, избран от Потребителя, е безплатна, в случай, че стойността й надвишава 99,00лева. Доставки на поръчки на обща стойност равна или по-малка от 99,00 лева е фиксирана с цена от 4 лева за цяла България. Доставката на поръчани стоки на обща стойнсот под 99,00 лева е безплатна, единствено в случай, че изрично е посочено като част от промоционална кампания. При допълнително пренасочване на заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, условията за безплатна доставка не се прилагат и Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответната куриерска фирма.

7.11. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

7.12. Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

7.13. В случай, че при доставяне на стоката Потребителят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт за връщане на стоката са за негова сметка.

7.14. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

8. Отказ от договора от разстояние

8.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез свободно писмено изявление или чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в Приложение № 1 към тези общи условия, който да изпрати на електронната поща office@organiclifetree.com. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

8.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например шишета с капсули с отворен защитен филм или разопаковани пакетчета с чай);:

8.3. Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия.

8.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по начин, удобен и за двете страни, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката. В случай, че правото на отказ е упражнено след 14-тия ден от получаване на стоката, до 30-тия ден от получаването й, заплатените за стоките суми се възстановяват само под формата на кредит в сайта на Доставчика. В случай, че потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

8.5. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

8.6. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, безопасност и първоначален вид по време на срока по ал. 1.

8.7. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на в Приложение № 1 към тези общи условия. Стоките следва да се изпращат на адреса за кореспондеция с Доставчика – гр. София, ул.Боян Магесник 26.

8.8. В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

8.9. Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

8.10. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

8.11. Правото на отказ се прилага за кутии с пакетчета чай, единствено в случай, че опаковката е в запазен търговски вид и броят на пакетчетата в кутията е равен на посочения върху опаковката.

8.12. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон и/или фактура (ако е издадена такава)

8.13. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

9. Изменение и достъп до Общите условия

9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на електронния магазин, което трябва да бъде отразено своевременно на сайта organiclifetree.com.

9.2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://organiclifetree.com/obshti-uslovia/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

10. Други условия

10.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

10.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

10.3. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

10.4. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

10.5. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

10.6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

10.7. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

10.8. Настоящата версия на общите условия е валидна от 1.12.2020г.

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До КОНСУЛТ ТРЕЙД 2003 ООД, ЕИК 131059752, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Станислав Доспевски 49 ет.3

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:………………

Поръчано на ……………./получено на ………………

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата:
——————————————————

 

 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
1. Право на отказ от договора от разстояние.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

2. Срокът за отказ е 30 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на organiclifetree.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните недвусмислено заявление за отказ в свободен текст и да го подадете по електронен път. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

3. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.